گزینۀ نثر قدیم دری

کتاب (گزینه نثر قدیم دری) دارای۲۳۴صفحه است. آن چه را که در این نامه می خوانید، مجموعه یی است از برخی یادداشتهای نگارنده که در سالهای گذشته به نگارش درآمده و بعد از تکثیر و چاپ مجدد، به حیث متن و کتاب درسی برای دانشجویان دانشکدۀ زبان و ادبیات در انیستیتوتهای پیداگوژی، دانشکده های تعلیم و تربیه و اکادمی تربیۀ معلم و دیگر نهادها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان، تدریس می شده است. در برخی از نبشته های این نامه، تجدید نظرها و اضافاتی صورت گرفته و نیز چند متن جدید به این کتاب افزود گردیده و در مجموع کتاب حاضر فراهم آمده است.… بیشتر بخوانید