فرهنگ نامه یقین

کتاب (فرهنگ نامه یقین) دارای۴۱۰صفحه است و در آن دو صد و اند اصطلاح ادبی، دینی و تاریخی به گونۀ مفصل توضیح و تشریح شده است. باورمندم که این فرهنگ نامه، نخستین کتابی است در کشور ما، به زبان فارسی دری که در آن واژه ها و اصطلاحات ویژۀ ادبی و فرهنگ عامیانه بازتاب داده شده است. این کتاب به اهتمام «آرش یقین» و از طریق شرکت (یقین آرت) آمادۀ چاپ شده است.