در گذرگاه تاریخ ادبیات

در گذرگاه تاریخ ادبیات

کتاب (در گذرگاه تاریخ ادبیات) دارای۲۹۰صفحه است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که درسمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا نود خورشیدی، در داخل و…