در گذرگاه تاریخ ادبیات

کتاب (در گذرگاه تاریخ ادبیات) دارای۲۹۰صفحه است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که درسمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا نود خورشیدی، در داخل و خارج کشور به خوانش گرفته شده است. در سال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام «آرش یقین»، به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) از طریق چاپخانۀ ستاره نقره ای در هرات چاپ ومنتشر شده است.