بازتاب آیین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری

کتاب (بازتاب آیین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری) دارای۱۳۰صفحه است. این کتاب به اهتمام عبدالسمیع تمنا در تهران ایران، آماده چاپ شد و در سال ۱۳۷۴خورشیدی به سرمایۀ شرکت کیهان از طریق پروگرس مسکو چاپ و منتشر شده است. خلاصه و فشرده این کتاب درسال ۱۹۹۲میلادی توسط داکتر غمچین چله اوف ادبیات شناس شناخته شدۀ اکادمی علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه، به زبان روسی ترجمه و چاپ شده است.