رقص روی آتش

کتاب (رقص روی آتش) دارای۲۳۰صفحه است. در این کتاب، خاطرات، چشمدیدها، یادداشتها و برداشتهایم، با چند مقالۀ پژوهشی ادبی و تاریخی بازتاب داده شده است. کتاب، به اهتمام «آرش یقین» و به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) در سال ۱۳۹۳خورشیدی آمادۀ چاپ گردیده است.

در گذرگاه تاریخ ادبیات

کتاب (در گذرگاه تاریخ ادبیات) دارای۲۹۰صفحه است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که درسمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا نود خورشیدی، در داخل و خارج کشور به خوانش گرفته شده است. در سال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام «آرش یقین»، به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) از طریق چاپخانۀ ستاره نقره ای در هرات چاپ ومنتشر شده است.

بازتاب منشهای انسانی در شاهنامه فردوسی

کتاب (بازتاب منشهای انسانی در شاهنامه فردوسی) دارای۶۹ صفحه است و به مناسبت یاد بود هزارمین سال وفات حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سمپوزیم بین المللی کابل، از طریق اکادمی علوم افغانستان و در مطبعۀ دولتی افغانستان در سال ۱۳۶۹خورشیدی چاپ و منتشر شده است.

بازتاب آیین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری

کتاب (بازتاب آیین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری) دارای۱۳۰صفحه است. این کتاب به اهتمام عبدالسمیع تمنا در تهران ایران، آماده چاپ شد و در سال ۱۳۷۴خورشیدی به سرمایۀ شرکت کیهان از طریق پروگرس مسکو چاپ و منتشر شده است. خلاصه و فشرده این کتاب درسال ۱۹۹۲میلادی توسط داکتر غمچین چله اوف ادبیات شناس شناخته شدۀ اکادمی علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه، به زبان روسی ترجمه و چاپ شده است.

اندیشه های رنگین

کتاب (اندیشه های رنگین) دارای ۱۲۴صفحه است که به اهتمام «آرش یقین» در سال ۱۳۷۵خورشیدی در پروگرس مسکو و به سرمایۀ شرکت کیهان چاپ و منشر شده است. این کتاب مجموعۀ مقالات پژوهشی و تحقیقی ادبی گوناگون در زمینۀ ادبیات فارسی دری است که در سمپوزیمها و سیمنارهای ملی و بین المللی در بین سالهای دهۀ شصت تا هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج کشور، به خوانش گرفته شده است.

اندرز نامۀ فردوسی

کتاب (اندرز نامۀ فردوسی) دارای ۳۰۱صفحه است. این کتاب مجموع تمام امثال و حکم ابوالقاسم فردوسی است که در سر تا سر شاهنامۀ فردوسی بازتاب یافته است. کتاب درسال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام «آرش یقین» و به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) در مطبعۀ مهر حبیب در هرات چاپ و منتشر شده است.

آیین عیّاری و جوانمردی

بخش نخست کتاب «آیین عیّاری و جوانمردی» در سال ۱۳۶۵هجری از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ، برنده جایزه ادبی افغانستان شده و طی دو دهه گذشته، چهار مرتبه در کشور هلند، پاکستان، افغانستان و در شهر دوشنبه و مسکو، چاپ شده است. در سال ۱۳۸۷خلاصه و فشرده کتاب، در بیست و هشت قسمت، در سایتهای اینترنتی کشورهای انگلستان، هلند، کانادا، اطریش، سویدن و آلمان چاپ گردید. درسال ۱۳۸۹هجری آخرین بار کتاب آئین عیّاری و جوانمردی در۶۷۷ صحیفه به اهتمام «آرش یقین» از طریق شرکت «یقین آرت» و در مطبعۀ دولتی هرات، چاپ و منتشر شده است.