زندگی نامه

داکتر غلام حیدر یقین در سال۱۳۳۲خورشيدی در روستای سروستان مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات ديده به دنيا گشود. تحصيلات ابتدايی را در مکتب جمعيت سروستان و ليسه را در ليسه جامی هرات به پایان رساند. در سال۱۳۵۴ از رشتۀ زبان و ادبيات دری، دانشکدۀ ادبيات دانشگاه کابل، ليسانس گرفت. در سال۱۳۶۵هجری دیپلوم ماستری را از رشتۀ تاریخ و فلسفه و در سال۱۳۷۱خورشیدی از انستیتوت خاورشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجيکستان، از رشته زبان و ادبيات فارسی، ديپلوم دکترا را به دست آورده است. استاد یقین مدت ۱۶سال در مؤسسات عالی تربيۀ معلم هرات و انستيتوت پيداگوژی کابل و مرکز تحقیقات علوم به حیث استاد زبان و ادبیات فارسی ايفای وظيفه نموده است. داکتر یقین از بنیادگذاران انجمن فرهنگ هرات باستان و مسؤول فرهنگی این انجمن ادبی در کابل بوده و در داخل و خارج کشور در سیمنارها و سمپوزیمهای ملی و بین اللملی در بارۀ زبان، تاریخ و ادبیات سخنرانی کرده است.
داکتر یقین مؤلف بیست و اند جلد کتاب در زمینۀ تاریخ ادبیات، متنهای کهن زبان دری، فرهنگ مردم، ادبیات کودک و نقد ادبی به زبان فارسی دری بوده و کتابها و مقالات پژوهشی اش در مطبوعات داخل و بیرون مرز کشور به چاپ رسیده است. داکتر یقین طی چهل و اند سال آموزگاری و نگارش کتب پژوهشی و علمی به این جوایز ادبی دست یافته است:
– جایزه ادبی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، کابل: سال ۱۳۶۷خورشیدی.
– جایزۀ کتاب (اندیشه های رنگین)، سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان در فدراسیون روسیه، مسکو: سال۱۹۹۶میلادی.
– جایزه بهترین استاد سال، وزارت تعلیم و تربیه، ریاست اکمال تخصص معلمان، سال ۱۳۶۵خورشیدی.
– جایزه کتابهای (در گذرگاه تاریخ ادبیات و اندرزنامه فردوسی)، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه هرات: سال ۱۳۸۹.
تقدیر نامۀ ( Migration (International Organization for، کشور پادشاهی هلند، سال۲۰۱۰میلادی
کتابهای چاپ شده
۱- تاریخ ادبیات دری، دورۀ سامانیان، چاپ کابل: سال۱۳۶۱خورشیدی.
۲- تاریخ ادبیات دری، دورۀ غزنویها، چاپ کابل: سال ۱۳۶۱.
۳- مقالات کنفرانس علمی دوره ی ماستری اکادمی تربیۀ معلم، به زبان روسی و فارسی، چاپ کابل: سال ۱۳۶۱.
۴- متنهای منثور قدیم دری، چاپ انیستیتوت پیداگوژی، کابل: سال ۱۳۶۲.
۵- تاریخ ادبیات دری، از سلجوقیان تا آل کرت هرات، چاپ کابل: سال ۱۳۶۲.
۶- حماسه سرائی در روزگار سامانیها، چاپ انیستیتوت پیداگوژی، کابل: سال ۱۳۶۲.
۷- برگزیده هایی از آثار مترقی جهان، چاپ اکادمی تربیۀ معلم، کابل: سال ۱۳۶۳.
۸- تراژیدی رستم و سهراب، چاپ اکادمی، کابل: سال ۱۳۶۳.
۹- برگزیده هایی از آثار منثور کلاسیک ادب دری، چاپ کابل: سال ۱۳۶۵.
۱۰- عیّاران و کاکه های خراسان در گستره تاریخ که در سال ۱۳۶۷ از طریق وزارت اطلاعات و کلتور برندۀ جایزه ادبی افغانستان گردیده است. چاپ افغانستان و پاکستان.
۱۱- بازتاب منشهای انسانی در شاهنامۀ فردوسی، چاپ اکادمی علوم افغانستان، سال ۱۳۶۹.
۱۲- باز تاب آئین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری، به اهتمام عبدالسمیع تمنا هروی، به سرمایۀ شرکت کیهان، چاپ پروگرس مسکو: سال ۱۳۷۴.
۱۳- اندیشه های رنگین «مجموعۀ مقالات» به اهتمام آرش یقین، چاپ پروگرس مسکو: سال ۱۳۷۵.
۱۴- اندرزنامه فردوسی، به اهتمام آرش یقین، مطبعۀ مهر حبیب، هرات: سال ۱۳۸۹، و چاپ شرکت «یقین آرت»، کشور پادشاهی هلند.
۱۵- آئین عیّاری و جوانمردی، به اهتمام آرش یقین، چاپ مطبعۀ آزادی، هرات: سال ۱۳۸۹و چاپ شرکت «یقین آرت» کشور پادشاهی هلند.
۱۶- در گذرگاه تاریخ ادبیات، به اهتمام آرش یقین، چاپ ستارۀ نقره یی، هرات: سال ۱۳۸۹.
۱۷- سروستان نامه، به اهتمام آرش یقین، چاپ مهر حبیب، هرات سال ۱۳۹۰.
۱۸- گزینۀ نثر قدیم دری، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند.
۱۹- هزار و یک سخن، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند.
۲۰- فرهنگ نامه یقین، شامل اصطلاحات ادبی، دینی و تاریخی، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند.
۲۱- رقص روی آتش، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند.
نمونه هایی از مقالات چاپ شده
– افسانۀ مغل دختر، مجلۀ فرهنگ مردم، کابل: سال ۱۳۶۲خورشیدی.
– سیری در دو نسخۀ یوسف و زلیخا، فرهنگ مردم، شماره های دوم و سوم، کابل: سال ۱۳۶۹.
– ادبیات دری دورۀ سامانیان، مجلۀ عرفان، شماره های اول، دوم و سوم، کابل: سال ۱۳۶۶.
– از عیّاران قدیم تا کاکه های کابل، نشریۀ پیوند، شهر دوشنبه تاجیکستان: سال ۱۹۹۲میلادی
– اندیشه های رنگین در شاهنامۀ فردوسی، مجلۀ خراسان، اکادمی علوم افغانستان: سال ۱۳۶۱.
– کاشکی گربۀ دخترم می بودم، هرات: سال ۱۳۸۹.
– یادی از انجمن ادبی هرات، مجلۀ هرات باستان، کابل سال ۱۳۶۸.
– سخنی چند پیرامون منظومۀ لیلی و مجنون ابوبکر یقین، سایتهای آریائی و خاوران، سویدن: سال ۱۳۸۸.
– سخنی چند در بارۀ کتاب تخمیس غزلیات حافظ، اثر ابوبکر یقین، سایت افغان موج، اطریش: ۱۳۸۹.
– کاکه های کابل، ماهنامه عدالت، شهر دنهاک، کشور پادشاهی هلند: سال ۲۰۱۰میلادی.
سخنرانی ها
– سخنرانی در سمپوزیم بین المللی کابل در گذرگاه تاریخ، (کابل، سال۱۳۶۶)
– کنفرانس علمی دورۀ ماستری اکادمی تربیۀ معلم، (کابل، سال۱۳۶۵)
– سیمنار معلمان مکاتب افغانستان، (کابل، سال ۱۳۶۴)
– سیمنار مدیران و معلمان مکاتب، (هرات، سال ۱۳۶۸)
– هزارمین جشنوارۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی، اکادمی علوم افغانستان، (کابل، سال ۱۳۶۹)
– افتتاح انجمن فرهنگی هرات باستان، (کابل، سال۱۳۶۸)
– سمپوزیم استاد صدرالدین عینی، (شهر دوشنبه، تاجیکستان، سال۱۹۹۱میلادی)
– سیمنار یاد بود استاد توفیق هروی، (کابل، سال ۱۳۶۹)
– سیمنار یاد بود استاد علی اصغر بشیر هروی، (کابل، سال ۱۳۷۰)
– سیمنار یاد بود استاد صلاح الدین سلجوقی، (کابل، سال۱۳۷۱)
– سیمنار علمی فرهنگیان افغان (روسیه، مسکو، سال ۱۹۹۴میلادی)
– سیمنار یاد بود استاد تورسون زاده، (شهر تورسون زاده، تاجیکستان، سال۱۹۹۲میلادی)
محفل بزرگداشت از جایزه گرفتن کتابم در وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، کابل: سال ۱۳۶۷.
– محفل بزرگداشت از دفاع دوره دکترای ادبیات، (انیستیتونت شرقشناسی، اکادمی علوم، شهر دوشنبه تاجیکستان، سال ۱۹۹۳میلادی)
– محفل بزرگداشت از کارکردهای علمی و ادبی به مناسبت چاپ سه جلد از کتابهایم، (دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه هرات، سال ۱۳۸۹)
عکسها….
داکتر یقین در حال سخنرانی، به مناسبت بزرگداشت از کارهای تحقیقی و پژوهشی اش که از طرف دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه هرات، به تاریخ ۲۳جوزا ۱۳۸۹خورشیدی در تالار کنفرانسهای دانشکدۀ زبان و ادبیات برگذار گردیده است. در این محفل، جمع کثیری از فرهنگیان، نویسنده گان، شاعران، استادان، محصلان و مهمانان حضور یافته اند. در محفل سه جلد از کتابهای پژوهشی و علمی داکتر یقین به نامهای: (آئین عیّاری و جوانمردی) و(در گذرگاه تاریخ ادبیات) و (اندرزنامه فردوسی) که درسال ۱۳۸۹خورشیدی از طریق شرکت (یقین آرت) و به همت و سرمایه مالی (آرش یقین) چاپ شده، توزیع گردیده است. به نقل از وبسایت انترنیتی شمع، انجمن دانشجویان، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه هرات.

Biography of Doctor Ghulam Haidar Yaqin
—————————————————–
I am Doctor Ghulam Haidar Yaqin , born on 1953 in Herat in Afghanistan . On 1975 , I am graduated and obtained my diploma from University of Kabul , from direction Language and Literatures . On 1982,I have been graduated and have been obtained my Master Degree at direction Philosophy from Institute of Pedagogies . On 1993, I have obtained the diploma of Doctor or philosophy ( Dr. PHD ) from direction Language knowledge and Literature .
I worked 40 Year as a Professor and Coordinator on division of Language knowledge and Literature on pedagogical Institute and Academe of Science in Afghanistan .
I wrote also 21 books about Language , Literature , history , culture , philosophy in Afghanistan , Iran , Russia , Tadzjikistan and Pakistan that are published and also translated at different scores . Also I wrote more than 100 articles about Science that also were everywhere published . I delivered addresses at 20 national and international symposia From 1070 till 2000 . In 1986 , I got a price as a best writer from Persian Literature in Afghanistan .
educational background
——————————-
1993 , Doctors degree ( DR . PHD ) Academy of science Dushanbe – Tadzjikistan
1985 , Master of Arts ( ma .) Instirute of pedagogies Kabul – Afghanistan .
1975 , University . University of Kabul . Kabul – Afghanistan
Work Experience
————————
– Professor ( IOM ) International Organization for Migration the Nederlands 2010
– Coordinator at division Linguistics Academe of linguistics Kabul Afghanistan 1989 – 1990
– Coordinator at division Language and Literature Pedagogical Institute Kabul – Afghanistan 1986 – 1988
– Professor Pedagogical Institute Kabul – Afghanistan 1981 – 1983
– Professor Academy of pedagogical Kabul – Afghanistan 1979 – 1980
Professor Institute of Heart Afghanistan 1976 – 1979
Publications : (1980 – 2010)
—————–
Following books from my hand were nationally and internationally published :
Sequence .Title of the book Place of publication .Year
———————————————————————–
1 – Codes of Chivalry Yaqinart The Netherlands 2010
2 – An Overview of History of Literature Yaqinart The Netherlands 2010
3 – Ferdowsi,s Book of Advice Yaqinart The Netherlands 2010
4 – Sarwestan,s Book Yaqinart The Netherlands 2010
5 – Colourful thoughts ( collection of articles ) Progress , Moscow 1996
6 – Reflection of the traditions of knighthood and heroisms in Dari literature Progress , Moscow 1995
7 – Knights and Heroes of Kabul Peshawar , Pakistan 1993
8 – Selection from Dari classic charters Further training centre for teachers 1988
9 – Translation of the traditions of Knighthood and heroism into Russian Oriental Institute of Tadzjikistan 1992
10 -Reflection of the human characteristics in the Shahnameh Progress ,Moscow. Afghanistan Since Academy 1986
11 – Knights and heroes of Khorasan Ministry of Care and Education 1986
12 – The tragedy of Rostam and Sohrab Scientific Research Centre 1985
13 – Selection from the developed works in the world Kabul pedagogic Institute 1984
14 – Narrative poetry among Samanides Kabul Teacher Training College 1983
15 – Old Dari charters Higher Teachers College 1983
16 – History of the Dari Literature under Saldjuqen Teachers Academy 1982
17 – History of the Dari Literature under Ghaznavides Academy 1982
From the above listed items ,book nr .8 was in 1986 awarded the first prize by the Afghanistan Ministry of Information and Culture .
Dr. ghulam haidar yaqin
Nedarlands 2014