اندرز نامۀ فردوسی

کتاب (اندرز نامۀ فردوسی) دارای ۳۰۱صفحه است. این کتاب مجموع تمام امثال و حکم ابوالقاسم فردوسی است که در سر تا سر شاهنامۀ فردوسی بازتاب یافته است. کتاب درسال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام «آرش یقین» و به سرمایۀ شرکت (یقین آرت) در مطبعۀ مهر حبیب در هرات چاپ و منتشر شده است.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*