Over Dr. Yaqin

داکتر غلام حیدر «یقین» در سال ۱۳۳۲خورشيدی در روستای سروستان مربوط ولسوالی انجیل ولایت هرات ديده به دنيا گشود. تحصيلات ابتدايی را در مکتب جمعيت سروستان و ليسه را در ليسه جامی هرات به پایان رساند. در سال۱۳۵۴ از رشتۀ زبان و ادبيات دری، دانشکدۀ ادبيات دانشگاه کابل، ليسانس گرفت. در سال۱۳۶۵هجری دیپلوم ماستری را از رشتۀ تاریخ و فلسفه و در سال۱۳۷۱خورشیدی از انستیتوت خاورشناسی اکادمی علوم جمهوری تاجيکستان، از رشته زبان و ادبيات فارسی، ديپلوم دکترا را به دست آورده است. استاد یقین مدت ۱۶سال در مؤسسات عالی تربيۀ معلم هرات و انستيتوت پيداگوژی کابل و مرکز تحقیقات علوم به حیث استاد زبان و ادبیات فارسی ايفای وظيفه نموده است. داکتر یقین از بنیادگذاران انجمن فرهنگ هرات باستان و مسؤول فرهنگی این انجمن ادبی در کابل بوده و در داخل و خارج کشور در سیمنارها و سمپوزیمهای ملی و بین اللملی در بارۀ زبان، تاریخ و ادبیات سخنرانی کرده است. داکتر یقین مؤلف بیست و اند جلد کتاب در زمینۀ تاریخ ادبیات، متنهای کهن زبان دری، فرهنگ مردم، ادبیات کودک و نقد ادبی به زبان فارسی دری بوده و کتابها و مقالات پژوهشی اش در مطبوعات داخل و بیرون مرز کشور به چاپ رسیده است. داکتر یقین طی چهل و اند سال آموزگاری و نگارش کتب پژوهشی و علمی به این جوایز ادبی دست یافته است: - جایزه ادبی افغانستان، وزارت اطلاعات و کلتور، کابل: سال ۱۳۶۷خورشیدی. - جایزۀ کتاب (اندیشه های رنگین)، سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان در فدراسیون روسیه، مسکو: سال۱۹۹۶میلادی. - جایزه بهترین استاد سال، وزارت تعلیم و تربیه، ریاست اکمال تخصص معلمان، سال ۱۳۶۵خورشیدی. - جایزه کتابهای (در گذرگاه تاریخ ادبیات و اندرزنامه فردوسی)، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه هرات: سال ۱۳۸۹. تقدیر نامۀ ( Migration (International Organization for، کشور پادشاهی هلند، سال۲۰۱۰میلادی کتابهای چاپ شده ۱- تاریخ ادبیات دری، دورۀ سامانیان، چاپ کابل: سال۱۳۶۱خورشیدی. ۲- تاریخ ادبیات دری، دورۀ غزنویها، چاپ کابل: سال ۱۳۶۱. ۳- مقالات کنفرانس علمی دوره ی ماستری اکادمی تربیۀ معلم، به زبان روسی و فارسی، چاپ کابل: سال ۱۳۶۱. ۴- متنهای منثور قدیم دری، چاپ انیستیتوت پیداگوژی، کابل: سال ۱۳۶۲. ۵- تاریخ ادبیات دری، از سلجوقیان تا آل کرت هرات، چاپ کابل: سال ۱۳۶۲. ۶- حماسه سرائی در روزگار سامانیها، چاپ انیستیتوت پیداگوژی، کابل: سال ۱۳۶۲. ۷- برگزیده هایی از آثار مترقی جهان، چاپ اکادمی تربیۀ معلم، کابل: سال ۱۳۶۳. ۸- تراژیدی رستم و سهراب، چاپ اکادمی، کابل: سال ۱۳۶۳. ۹- برگزیده هایی از آثار منثور کلاسیک ادب دری، چاپ کابل: سال ۱۳۶۵. ۱۰- عیّاران و کاکه های خراسان در گستره تاریخ که در سال ۱۳۶۷ از طریق وزارت اطلاعات و کلتور برندۀ جایزه ادبی افغانستان گردیده است. چاپ افغانستان و پاکستان. ۱۱- بازتاب منشهای انسانی در شاهنامۀ فردوسی، چاپ اکادمی علوم افغانستان، سال ۱۳۶۹. ۱۲- باز تاب آئین عیّاری و جوانمردی در ادبیات دری، به اهتمام عبدالسمیع تمنا هروی، به سرمایۀ شرکت کیهان، چاپ پروگرس مسکو: سال ۱۳۷۴. ۱۳- اندیشه های رنگین «مجموعۀ مقالات» به اهتمام آرش یقین، چاپ پروگرس مسکو: سال ۱۳۷۵. ۱۴- اندرزنامه فردوسی، به اهتمام آرش یقین، مطبعۀ مهر حبیب، هرات: سال ۱۳۸۹، و چاپ شرکت «یقین آرت»، کشور پادشاهی هلند. ۱۵- آئین عیّاری و جوانمردی، به اهتمام آرش یقین، چاپ مطبعۀ آزادی، هرات: سال ۱۳۸۹و چاپ شرکت «یقین آرت» کشور پادشاهی هلند. ۱۶- در گذرگاه تاریخ ادبیات، به اهتمام آرش یقین، چاپ ستارۀ نقره یی، هرات: سال ۱۳۸۹. ۱۷- سروستان نامه، به اهتمام آرش یقین، چاپ مهر حبیب، هرات سال ۱۳۹۰. ۱۸- گزینۀ نثر قدیم دری، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند. ۱۹- هزار و یک سخن، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند. ۲۰- فرهنگ نامه یقین، شامل اصطلاحات ادبی، دینی و تاریخی، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند. ۲۱- رقص روی آتش، به اهتمام آرش یقین، به سرمایۀ شرکت «یقین آرت»، ۱۳۹۳، کشور پادشاهی هلند.

منظومۀ لیلی و مجنون ابوبکر یقین

منظومۀ لیلی و مجنون ابوبکر یقین

پروردگارا! به کسی که عشق دادی، چه ندادی و به کسی که عشق ندادی، چه بدادی؟ «خواجه عبدالله انصاری»

این مقاله را به مناسبت چاپ و نشر مثنوی «لیلی و مجنون» برادرم جناب ابوبکر یقین، نوشته ام و در سال ۱۳۸۸خورشیدی در سایت های خاوران، آریایی، آسمایی، زندگی و افغان موج در کشورهای هلند، سویدن، آلمان و اطریش چاپ و منتشر شده است.

ریشه و پیشنۀ داستان لیلی و مجنون: بدون شک در شعر و ادب کهن فارسی به داستان های زیادی بر می خوریم که اصل و ریشه و پیشینه آن از طریق فرهنگ و آثار دینی و غیر دینی و ادبیات پر بار و غنامند عرب به زبان و ادبیات فارسی راه یافته است.… بیشتر بخوانید

سخنی چند در باره کتاب «تخمیس غزلیات حافظ» اثر ابوبکر یقین

سخنی چند در بارۀ کتاب تخمیس غزلیات حافظ، اثر ابوبکر یقین

این مقاله نقد گونه یی است که در سال۱۳۸۸خورشیدی به مناسبت چاپ و نشر مثنوی «تخمیس غزلیات حافظ» اثر منظوم برادرم جناب ابوبکر یقین، نوشته ام و در سایت های افغان موج، زندگی، خاوران، آریایی و آسمایی، در کشورهای اطریش، هلند، سویدن، آلمان، و هم چنان در کتاب «در گذرگاه تاریخ ادبیات» چاپ شده است.
کتاب «تخمیس غزلیات حافظ» در برگیرندۀ سیصد و سی و هشت مخمس از بهترین غزل های شمس الدین مـحمد حافظ شیرازی است که توسط الحاج (ابوبکر یقین) شاعر معاصر هرات در مدت شش سال سروده شده و دارای سه صد و نزده صحیفه است که با قطع و صحافتی زیبا در نشربرگ زیتون در تهران به تیراژ۱۱۰۰نسخه به چاپ رسیده است.… بیشتر بخوانید

یادی از انجمن ادبی هرات

یادی از انجمن ادبی هرات

متن اصلی این نبشته در سال ۱۳۶۸خورشیدی در افتتاح جشنواره «انجمن فرهنگ هرات باستان» که در هوتل ( کانتینین تال) کابل گشایش یافت، به خوانش گرفته شد و در شماره نخست مجله «هری» که ارگان نشراتی این انجمن است، چاپ و منتشر شده است. موضوع یادشده در میان فرهنگیان و نویسندگان افغانستان که در کنگره حضور داشتند، بحث برانگیز شد. عده یی از دانش پژوهان بر این عقیده بودند که انگار نخستین انجمن ادبی افغانستان (انجمن ادبی کابل) بوده است. در این نوشته با اسناد و شواهد نوشتاری ثابت شده است که (انجمن ادبی هرات) نخستین انجمن ادبی افغانستان است.… بیشتر بخوانید

پیش درآمد

پیش درآمد: از مادر بزرگم این ضرب المثل را شنیده بودم که او می گفت: «هرچه پیش آمد، خوش آمد»، در این صفحه، مطالب متنوع و گوناگونی چاپ و منتشر خواهد شد، چه نبشته های خودم باشد و چه از دیگران. برخی از نوشته های دیگران را دستکاری، فشرده، پیراسته و یا آراسته خواهم کرد و این کار را در شعر می گویند:
«انگولک به اشعار». سعی خواهم نمود، تا نوشته ها و اشعار و دیدگاه دیگران را با نام نویسنده و مأخذ آن ذکر کنم، تا امانت داری در نویسندگی را به جای کرده باشم. من روزگار دیده ام و تا حدودی کلاسیک پسند، و به همین دلیل است که خواندن و نبشتن پیرامون ادبیات کهن زبان دری را بیشتر دوست می دارم.… بیشتر بخوانید

کاشکی گربۀ دخترم می بودم

این داستان روایتی، یک واقیعت و حقیقت است، به دلیل آن که عناصر ساخته شده آن، من هستم و دخترم است و گربه دخترم. امروز که این نبشته را بازنویسی می کنم، گربه دخترم درست پنج ساله شده است و هنوز با من زندگی می کند. این نبشته برای کودکان نوجوان، جوانان و دانش آموزان نگارش یافته است. علت این که این داستان گونه را نوشته ام، آن است که در بهار سال ۱۳۸۹خورشیدی از طریق پروژۀ ملل متحد، در دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه هرات، به حیث استاد مهمان وظیفه آموزگاری را پیش می بردم و مضمون اصول تحقیق را تدریس می نمودم.… بیشتر بخوانید

اندیشه های رنگین در شاهنامۀ فردوسی

این مقاله در شمارۀ دوم مجلۀ «خراسان» در سال۱۳۶۱خورشیدی چاپ و منتشر شده و در سال ۱۳۶۹باافزایش مطالبی در سیمنار بین المللی هزارمین سال وفات حکیم ابوالقاسم فردوسی دراکادمی علوم افغانستان به خوانش گرفته شده است. باید گفت که «اندیشه های رنگین» نام مجموعۀ مقالاتی است که در سال ۱۳۷۵خورشیدی، نوشته ام و در پروگرس مسکو، به اهتمام آرش یقین و به سرمایۀ شرکت کیهان چاپ شده است. در سالهای بعدی، نوشتن پیرامون اندیشه های خردگرایانه و پند و اندرز های حکیم ابوالقاسم فردوسی را گسترش دادم و نتیجه پژوهش من چنان شد که کتابی در۲۷۶صحیفه به نگارش درآمد. این کتاب در سال ۱۳۸۹خورشیدی به اهتمام آرش یقین از طریق انتشارات مهرحبیب در هرات چاپ و منتشر شده است.… بیشتر بخوانید